بيماری زندانيان سياسی

نوید خانجانی فعال حقوق بشر

وضعیت جسمی عبدالله مؤمنی، زندانی

پدر و خواهران مریم شفیع‌پور،

مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی که

با دستور دادستانی تهران، بعد

حسین رونقی ملکی، فعال حقوق