بيمه کارگران

کارگاه‌های دولتی و خصوصی خوزستان یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکارند و ماهانه ۶۵۲...

نزدیک به ۵۰۰ نفر از

نزدیک به ۲۰۰ کارگر کارخانه