بيکاری کارگران

۱۰۰ نفر از کارگران کارخانه

حدود ۱۰۰ کارگر شاغل در

کارگران شرکت صنایع دریایی ایران

کارخانه کاشی سمند که یکی

حبیب‌الله محقق دبیر خانه کارگر

حبیب‌الله محقق، دبیر خانه کارگر

۱۰۰ کارگر شرکت پیمانکاری “سازه‌های

نماینده کارگران کارخانه “آفتاب ارومیه”

۲۵۰ کارگر کارخانه قند شهرستان

بیش از ۶۰ کارگر کارخانه

جهانگیر منطقیان، نماینده کارگران کارخانه

۳۱ نفر از کارگران کارخانه

کارخانه سیمان بوکان در استان

نوری میربابایی، نماینده کارگران پیمانی

هادی رضازاده، دبیر خانه کارگر

محمدصالح حسینی، یکی از فعالان

پیمان سنندجی، رئیس شرکت واحد

موسی میرجهانمردی، سرپرست خانه کارگر

اسلام صادقی، دبیر خانه کارگر

مرتضی ریحانیان، فعال کارگری در