بيکاری

 یکی از کارگران شرکت راه‌آهن

بر اساس نتایج سرشماری مرکز