بچه پولدارهای تهران

مقامات ايران صفحه «بچه پولدارهای تهران» را در شبکه اجتماعی اينستاگرام فيلتر کردند.

تقریبا همزمان با بازگشایی مدارس در ایران صفحه «بچه پولدارهای ایرانی» در اینستاگرام شروع به فعالیت کرد و سبب...

در پی بازشدن صفحه «بچه پولدارهای تهران»، به چالش کشیده شدن شعارهای اقتصادی و ایدئولوژی رسمی حکومت، مهم‌ترین موضوع...