بیانیه‌ی مشترک درباره حداقل دستمزد سال ۹۷

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز جمعه ۲۰ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده...