بیانیه ۳۲ وکیل دادگستری درباره رضا شهابی

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز چهارشنبه ۱۸ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده...