بیت لحیه

کابینه امنیتی اسرائیل سرگرم بررسی عملیات زمینی وسیع در نوار غزه است اما جامعه جهانی طرفین را...