بیمارستان‌های فرسوده

وزیر بهداشت ایران با تاکید دوباره بر فرسوده بودن بیمارستان‌های کشور‌، اعلام کرد که مشارکت بخش خصوصی در بیمارستان‌سازی...