بیمارستان امام خمینی

س. اقبال – این گزارشی است از بیمارستان "امام خمینی"، هزار تختوابی سابق: در این بیمارستان، مدیریت ولایی همراه...

گروهی از شهروندان ایرانی زیر عنوان هشتگ #همینجا_مینمار است، از بحران میانمار برای تهیه گزارش‌هایی درباره وضع بهداشت و...