بیمارستان نظامی کابل

گروه طالبان هر گونه دخالت و دست داشتن در این حمله را رد کرده و گروه موسوم به دولت...

افراد مسلح روپوش سفید پرسنل را به تن داشتند. یکی از آن‌ها خود را منفجر کرد، دیگران در طبقات...