بیژن فلوزی کارگر ۴۵ ساله آسفالت سازی در کامیاران

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز ۲۳ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده و...