بیکارسازی های گسترده

واردات بی‌حساب و کتاب شکر توسط پسر و داماد مکارم شیرازی صنایع شکر در ایران را بحران‌زده کرده. کارخانه...

اعتراض کارگران به خصوصی‌سازی شرکت به دلیل منافعی که پشت آن وجود داشت مسکوت گذاشته شد. حال با خطر...

تعطیلی دو کارخانه «بستنی عسل» کردستان و «شیر و فرآورده‌های لبنی» طبس به بیکاری کارگران این کارخانه‌ها انجامید. علت...

کارگران در حالی اخراج شده‌اند که سه ماه حقوق و مزایای خود را نیز دریافت نکرده‌ بودند.