بیکاری کارگران در اثر شیوع کرونا

کارگران بیکارشده در بحران کرونا که اغلب اندوخته‌ای ندارند و هیچ راهی برای کسب درآمد نیافته‌اند، به بازیافت و...

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران می‌گوید بنگاه‌های کوچک بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند، کارگران این کارگاه‌ها...

در شرایط فقدان حداقل تامین اجتماعی، کارگران در تلاش‌اند با اعتصاب و اعتراض از منگنه میان ابتلاء به بیماری...

فراگیری کرونا در ایران تاکنون به بیکاری هزاران کارگر در رشته‌های مختلف از ساخت‌و‌ساز گرفته تا پتروشیمی‌ها، در سراسر...