بیگانه

سویه ادبی اثر برجسته نویسنده خوش‌اقبال الجزایری تحت تأثیر عقاید اسلام‌ستیزانه‌اش قرار گرفته. او را اغلب با «عمو تام»...

بیگانه کیست و خودی کدام است؟ مسعود دلخواه رمان آلبر کامو را در جامعه‌ای که توانایی انتگراسیون ندارد روی...

امیر کیانپور - رمان کمال داوود از همان جایی آغاز می‌شود که بیگانه‌ی کامو به پایان رسیده و بر...