بی تا ملکوتی

من تنها، یک آرارات با تو فاصله دارم، یک ارس، یک رود خاموش، تنها یک شب آزادی، با تو...