بی‌سوادی کودکان کار

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش تهران می‌گوید از بین ۱۱۶ هزار نفری که در سرشماری ۱۳۹۰ در تهران بی‌سواد...