تأثيرات پارازيت

سعید متصدی، معاون انسانی سازمان

محمداسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات

يک نماينده مجلس ايران بر خلاف وزير بهداشت اين کشور که پارازيت‌ها را مضر نمی‌داند، گفته است اين پارازيت‌ها...

يک مقام مسئول در وزارت بهداشت ايران گفت به‌دستور وزير بهداشت، قرار است کميته ويژه بررسی و تحقيق درباره...