تأمین آب شرب

اعظم بهرامی_ در مناطق خشک جهان و کشورهای در حال توسعه، اغلب زنان مسئولیت تأمین آب را بر عهده...

حاج رسولی‌ها می‌گوید در استان خراسان جنوبی هم هیچ منبع آب سطحی برای تأمین آب شرب وجود ندارد و...