تئوری ابتذال شرارت

آیا جنایتکاران آینده می‌توانند از خود سلب مسئولیت کنند یا باید مسئولیت فردی خود برای انتخاب و دست زدن...