تاثیر منطقه‌ای تحریم‌ها علیه ایران

تهران به دنبال راهی برای حفظ کانال‌های مالی و واشنگتن به دنبال تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها با...