تاراز

کوه بزرگ تاراز از جمله کوه‌‌های شناخته شده در بین طوایف بختیاری است.