تاریخ زندان اوین

۳۷ سال از زمان تصرف اوین در بهمن ۱۳۵۷ و به عبارت دیگر انتقال تقریباً بلافاصله آن به قدرتمندان...

«داخل محوطه اوین مردمی که زاغه‎های مهمات را خالی کرده بودند اسحله به دست باز می‎‎گشتند. همزمان چندتایی حزب‎اللهی...