تاریکخانه آدم

الهه دهنوی - فرشته مولوی در رمان «تاریک‌خانه‌ آدم» با تم آشنای پسرکشی که در ادبیات فارسی سابقه درازی...

مسعود کدخدایی- «تاریک‌خانه آدم» نوشته فرشته مولوی ما را پای اعترافات کسی می‌نشاند که فرهنگِ جامعه‌ای که در آن...