تالاب میقان

در اثر بی‌احتیاطی افرادی، مهم‌ترین زیستگاه پرندگان مهاجر در ایران آتش گرفت. وسعت حریق به قدری‌ بود که هوای...