تالای پریشان

مینو صابری- دو سال پیش در چنین روزهایی...