تبدیل ایاصوفیه به مسجد

در ترکیه، کلیسای سابق «کورا» در استانبول که به «موزه کاریه» تغییر یافته بود به یک مسجد تبدیل شد....

هزاران شهروند ترکیه برای برگزاری اولین نماز جمعه در ایاصوفیه جمع شدند و به سه امام اقتدا کردند. اردوغان...

پس از گذشت ۸۶ سال شورای دولتی ترکیه بنای تاریخی ایاصوفیه در استانبول را مسجد اعلام کرد. اردوغان از...