تجارت اسلحه

معاهده‌ای که سال ٢٠١۳ در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده بود، با دستیابی به حد نصاب موافقت دستکم...

مؤسسه پژوهش صلح جهانی استکهلم (SIPRI) در گزارش جديد خود از کاهش فروش اسلحه در سال ۲۰۱۲ خبر داد...

دولت آمریکا پیمان بین‌المللی برای

گفت‌وگو با منصور فرهنگ، استاد

با تصويب سازمان ملل مذاکرات در مورد کنترل تجارت جهانی اسلحه که آمريکا در مردادماه سال جاری به قطعنامه...

امیرمحسن محمدی - هفته‌ جهانی‌ اقدام برای تصویب پیمان نامه‌ تجارت اسلحه، از روز دوشنبه، دوازدهم ژوئن ۲۰۱۲ ( ۲۲...