تجاوز به کودکان

پاپ فرانسیس با برخی از قربانیان تجاوزهای جنسی کشیشان کلیسای کاتولیک در محل اقامتش در واتیکان دیدار کرد...

پلیس هند اعلام کرد مردی

سازمان نجات کودکان که مقر

۱۱ کارگر ساختمان يک کودک کار را ربوده و با تجاوز دسته‌جمعی او را به قتل رساندند.


روزنامه شرق...