تجاوز جمعی

سال گذشته بیش از ۳۳ هزار و ۷۷ مورد تجاوز در هند ثبت شده است. در پی رسانه‌ای...

سه نفر از مجرمانی که در تابستان گذشته به دو نفر تجاوز کرده بودند در دادگاهی در بمبئی به...

۱۱ کارگر ساختمان يک کودک کار را ربوده و با تجاوز دسته‌جمعی او را به قتل رساندند.


روزنامه شرق...