تجاوز جنسی به زنان

وبیناری برای بررسی ابعاد حقوقی حمایت‌های قانونی از قربانیان تجاوز و آزارهای جنسی

چرا مردم افغانستان خواهان حکم اعدام برای متجاوزان هستند؟