تجاوز جنسی در مدرسه

دبیر مرجع ملی حقوق کودک اعلام کرده که در ماجرای تجاوز یک ناظم به دانش‌آموزان تمام موارد به زور...