تجلیل از هنرمندان

حسين عليزاده در ساعت برنامه حضور يافت اما تنها شاگردان وی، خبرنگاران، مديرعامل خانه تئاتر و اعضای انجمن موسيقی...