تجمع اعتراضی کارگران شهرداری منطقه 9 تهران

حتی یک روز قبل از عید نوروز هم اعتراضات و اعتصابات کارگری به عدم پرداخت دستمزدها ادامه داشت. کارگران...