تجمع اعتراضی گروهی از استادان و کارکنان دانشکده فنی

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۱۵ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر...