تجمع اعضای تعاونی مسکن کارگران شرکت برق تهران

این مجموعه خبری دربرگیرنده گزارش‌های اعتراضاتی است که یکشنبه سوم تیر صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها...