تجمع بازنشستگان مقابل نهاد ریاست جمهوری

شماری از معلمان بازنشسته در تهران مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. یک خودرو سواری یکی از معلمان...