تجمع بازنشستگان نیشکر هفت‌تپه این بار با سفره خالی

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۹ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها...