تجمع خانواده ها مقابل زندان اوین

۲۲ روز از روز جهانی کارگر می‌گذرد اما هنوز هشت نفر از دستگیرشدگان مراسم اول ماه مه در تهران...