تجمع دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به تحریم و جنگ

دانشجویان معترض خود را صدایی نامیدند که در میان زورگویان داخلی و خارجی قرار گرفته و نمی‌خواهد در مقابل...