تجمع دانشجویان و کارشناسان علوم‌آزمایشگاهی مقابل سازمان نظام پزشکی

حضور سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در بانه نه تنها به اعتصاب در کردستان پایان نداد بلکه محرک برگزاری یک...