تجمع ساکنان دهستان «فال»در اعتراض به عبور خط لوله اٍتان

قرارگاه خاتم سپاه پاسداران اجرای پروژه احداث خط لوله را به عهده دارد. ساکنان دهستان واقع در جنوب استان...