تجمع سپرده‌گذاران موسسه آرمان وحدت اهواز فیلم

حضور سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در بانه نه تنها به اعتصاب در کردستان پایان نداد بلکه محرک برگزاری یک...