تجمع سپرده گذاران آرمان وحدت اهواز

بیکاران خوزستان با برگزاری دو تجمع به عدم به کارگیری نیروهای بومی در پروژه های نفت و گاز و...