تجمع مجدد جوانان بیکار مقابل کشت و صنعت کارون

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۹ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها...