تجمع مستندسازان مقابل خانه سینما

وزارت کار از ثبت انجمن مستندسازان به این نام خودداری کرده و با نام دیگری آن‌ها را ثبت کرده....