تجمع کارکنان اخراجی دانشگاه علوم پزشکی اهواز مقابل استانداری

قرارگاه خاتم سپاه پاسداران اجرای پروژه احداث خط لوله را به عهده دارد. ساکنان دهستان واقع در جنوب استان...