تجمع کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس

سپرده‌گذاران آرمان وحدت در دزفول و تهران تجمع کردند. کشاورزان نقده در کارخانه قند را بستند. کارگران شرکت...