تحريم اروپا عليه ايران

علاالدین سادات رسول، مدیر دفتر

محمدحسین داجمر، مدیر عامل شرکت

دادگاه اروپا امروز جمعه ۱۵

اتحادیه اروپا خواستار تجدیدنظر در

اعضای اتحاديه اروپا در پايان نشست خود اعلام کردند اگر ايران برنامه هسته‌ای خود را متوقف نکند، تحريم‌ها عليه...

وزارت نفت ايران در واکنش به تصميم احتمالی اتحاديه اروپا برای تحريم گازی اين کشور اعلام کرد ميزان صادرات...

اتحاديه اروپا طرح تحريم واردات گاز ايران به کشورهای عضو اين اتحاديه را به‌منظور بازداشتن اين کشور از ادامه...

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع ديپلماتيک گزارش داده است، کشورهای بريتانيا، فرانسه و آلمان خواستار تحريم‌های جديد اتحاديه...

ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا خواستار تصويب تحريم‌های جديد اتحاديه اروپا عليه ايران  در رابطه با برنامه هسته‌ای...

وزير امور خارجه هلند اعلام کرد به دليل تحريم‌ها عليه ايران بررسی درخواست اقامت يا تمديد اقامت پژوهشگران و...

وزير امور خارجه ايران به اروپا و آمريکا توصيه کرد سياست تعامل با ايران را جايگزين تحريم کنند.


به...