تحريم عليه ايران

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران

علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران